Zakład Teorii i Historii Kultury

dr Antonina Szybowska

Rok urodzenia: 1973
e-mail: ant.szybowska@gmail.com

Stopnie i tytuły naukowe:
Magisterium
” Suita Symfoniczna ‘Planety’ Gustava Holsta (Topos planet w muzyce)”
Doktorat
” Język gestów i postaw pozawerbalnych w Kościele rzymsko – katolickim po Soborze Watykańskim II”

Najważniejsze publikacje:
» Czeska tradycja muzyczna do II połowy XIX wieku, w: Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka i komparatystyka u progu nowego tysiąclecia, red. J. Zarek. Katowice 2002, s. 348 – 355.
» Ars celebrandi – sztuka w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego, „Świat i Słowo” 2004, nr 2, Bielsko – Biała, s. 103-117
» Homo liturgicus – ‘antropologiczny zwrot’ w opisach eklezjalnych po Soborze Watykańskim II, W: Antropologia kultury – antropologia literatury, Red. Ewa Kosowska. Katowice 2005, s. 136 – 145.
» Postawy w liturgii Kościoła rzymsko – katolickiego, W: Rytuał – język – religia. Materiały z konferencji 17 – 19 maja 2004 r. Red. R.Zarębski. Łodź 2005, s. 519 – 538.
» Muzyka i mit. Topos planet w muzyce (na przykładzie suity symfonicznej „Planety” Gustava Holsta. W: „Antrophos? Pismo Koła Naukowego Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego” nr 4-5 (4-5) 2005. http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos3/teksty/tekstB3.htm
» O kontrafakturach, missae parodiae i ‘wędrujących melodiach’ w muzyce (nie tylko) dawnej, W: „Teksty z ulicy” Nr 10. Zeszyt memetyczny. Zeszyty naukowe pracowników i studentów UŚl w Katowicach, pod.red. D. Wężowicz – Ziółkowska, współpraca Michał Noszczyk, Katowice 2006.
» Symbol i znak – problemy interpretacyjne język sakralnego religii rzymsko – katolickiej, W: „Świat Słowian. Rozprawy Naukowe Wydziały Humanistyczno – Społecznego ATH”. Red. E. Tokarz. Bielsko – Biała 2006. S. 267 – 277.
» Liczba pojedyncza czy mnoga? Kilka uwag o definicji i naturze muzyki, W: Wiedza o kulturze w szkole. Skrypt dla studentów i nauczycieli. Red. A, Gomóła i E. Dudka. K-ce, Wydawnictwo Uśl.. Katowice 2007
» Żywe czy martwe? O ewolucji warstwy melodycznej polskich pieśni religijnych, Współautor: Paweł Wąsowicz. „Teksty z ulicy” Nr 11. Zeszyty naukowe pracowników i studentów UŚl w Katowicach, pod.red. D. Wężowicz – Ziółkowska, Katowice 2007.
» Ewolucja gestów. O sposobach badania <> – propozycja metodologiczna. W: „Teksty z ulicy. Zeszyt Memetyczny” nr 12 / 2008, s.55 – 66
» Manowce terminologiczne pojęcia <> w kulturze muzycznej Europy, W: Granice rozmyte – terytoria niczyje. Studia z zakresu języka i kultury, red. Andrzej Łyda, Krystyna Warchał, Katowice 2009, s. 181 – 190.
» Liturgiczne zachowania niewerbalne w tradycji Kościoła rzymsko – katolickiego wczoraj i dziś, W: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. Tom 2: tradycja w tekstach kultury, Red. Jan Adamowski, Józef Styk, Lublin 2009, s. 70 – 79.
» Elementy naturalne w liturgii Kościoła rzymsko – katolickiego, W: Świat Słowian II, Red. Krzysztof Feruga, Libor Pavera, Bielsko – Biała 2010, s. 355 – 371.
» Humanoetologia Desmonda Morrisa w poszukiwaniu granic ludzkiego zachowania, W: Granice w kulturze, Red. Andrzej Radomski, Radosław Bomba, 2010, wydanie internetowe: http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47791
» Religia jako zjawisko kulturowe w filozofii Daniela C.Dennetta. Koncepcja memetyczna, W: „Studia Kulturowe” 2010, nr 1, s. 125 – 136.
» Twarze w sieci czyli wszyscy jesteśmy <>, W: Humanistyczne Konteksty Technopolu, Red. Dobrosława Wężowicz – Ziółkowska, Katowice 2011, s. 169- 181.
» Pozawerbalne aspekty liturgicznego dialogu, W: Język doświadczenia religijnego, Tom IV, red. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska – Raczyńska, Szczecin 2012, s. 425 – 435.
» The Last Supper właściwie. <> w stu odsłonach. Próba analizy memetycznej, W: „Teksty z Ulicy” nr 14. Zeszyt memetyczny. Red. Dobrosława Wężowicz – Ziółkowska. Katowice 2012. S. 17 – 30. Dostępne także: http://memetyka.us.edu.pl/dokumenty/pliki/zm14_2012_Szybowska.pdf
» razem z Barbarą Wolek – Kocur: <> czyli o gorszących (?) praktykach bibliotekarza współczesności, W: GorszeNIE w literaturze, języku, mediach i edukacji, Red. Bogusław Skowronek, Elżbieta Rudniska – Fira. Kraków, 2013, s. 158 – 175.
» Timor mortis a religia. O zwierzęciu ludzkim w prespektywie ewolucjonistycznej, W: Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie, Red. Marzena Kotyczka. Katowice 2014, s. 159 – 172

Zainteresowania naukowe, tematyka badań:
» historia kultury
» biologiczne teorie zachowań społecznych, w tym badania nad rytuałem
» antropologia religii
» lingwistyczne teorie kultury
» antropologia codzienności
» dziedzictwo europejskiej kultury muzycznej

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych:
» Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

Sprawowane funkcje:
» adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Kultury
» założyciel i Kierownik Artystyczny Chóru Duszpasterstwa Akademickiego , Sosnowiec, 2000 – 2006.
członek zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
» historia kultury Europy
» wiedza o religiach
» historia muzyki
» filozofia kultury
» historia kultury polskiej
» kultura masowa i popularna
» antropologia filozoficzna
» socjobiologia rozrywki
» lingwistyczne teorie kultury
» seminarium magisterskie

© 2012 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ