Zakład Teorii i Historii Kultury

dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Kontakt:

dobroslawa.wezowicz-ziolkowska@us.edu.pl

Skrócony biogram:

Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ; kulturoznawca, folkloroznawca, memetyk, w badaniach skupiona na kulturowych formach wyobrażeń społecznych i komunikacji kulturowej w kontekście tzw. nowej biologii oraz antropologii kultury ludowej i estetyce popkultury. Autorka ponad stu artykułów naukowych w czasopismach i monografiach wieloautorskich oraz książek: Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII – XX wieku, PTL. Wrocław, 1991; Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008; redaktorka ujęć monograficznych: Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, Katowice 2009; Humanistyczne konteksty technopolu, Katowice 2011; od 1996 r. współredaktorka, a od 2004 r. redaktor naczelna czasopisma naukowego „Teksty z ulicy” (9. tomów) i „Teksty z ulicy” online, od 2005 r. organizatorka Ogólnopolskich Warsztatów Memetycznych (7. corocznych edycji). Prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego – Oddział Katowice, członek licznych rad naukowych, m.in. Komisji ds. Folklorystyki IBL PAN, kierownik serii wydawniczej Studia o Kulturze UŚ, kierownik Podyplomowych Studiów Menedżera Kultury ( 1994 – 2004), opiekun naukowy Koła Naukowego Kulturoznawców (od 1998 r.) i Studenckiego Koła Naukowego Folkloroznawców (od 2004).

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

• Antropologia kultury (na studiach doktoranckich)
• Antropologia kultury regionalnej
• Folklor polski
• Historia kultury starożytnej
• Kierunki badań kulturoznawczych (na studiach doktoranckich)
• Kultura współczesna – wybrane zagadnienia
• Seminarium doktoranckie
• Seminarium magisterskie
• Socjologia kultury
• Teoria kultury
• Współczesne teorie kultury
• Współczesne teorie zachowań społecznych

Stopnie i tytuły naukowe:

Rozprawa habilitacyjna

Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, recenzenci: prof. dr hab. Czesław Robotycki (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Paweł Dybel (IFiS PAN), dr hab. Jan Kordys (IBL PAN), prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski)

Rozprawa doktorska

Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII – XX wieku, promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Bartmiński (Wydział Humanistyczny, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie); recenzenci: prof. zw. dr hab. Czesław Hernas, prof. zw. dr hab. Zofia Sokolewicz

Magisterium

Folklor w prozie Tadeusza Nowaka, promotor: prof. dr hab. Witold Nawrocki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Najważniejsze publikacje:

Monografie autorskie:

» Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII – XX wieku, Wrocław 1991.
» Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008.

Redakcja monografii wieloautorskich:

» Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji. Teorie. Kontrowersje i konteksty. Antologia., red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Wydawnictwo WSZOP i UŚ, Katowice 2009.
» Humanistyczne konteksty technopolu, red. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Wydawnictwo WSZOP, Katowice 2011.
» Ukąszenia, wirusy, memy… Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych, red. Adam Pisarek, Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2013.

Artykuły naukowe:

• 9 autorskich redakcji numerów czasopism naukowych (w tym m.in. „Kultura Współczesna” i „Teksty z Ulicy”),
• 7 współredakcji czasopism naukowych,
• ok. 100 artykułów w czasopismach naukowych i monografiach wieloautorskich.

Zainteresowania naukowe, tematyka badań:

• Teoria kultury, w tym współczesne teorie kultury i biologiczne teorie zachowań społecznych (socjobiologia, psychologia ewolucyjna, memetyka)
• Socjologia kultury i filozofia społeczna
• Historia kultury (przemiany obyczaju, życie codzienne, przestrzeń a historia idei i systemów religijnych, interferencje kulturowe – zderzenie kultur)
• Folklorystyka polska, folklorystyka europejska, komparatystyka
• Antropologia kultury wsi polskiej, antropologia folkloru
• Antropologia ciała (fizjologie/transgresje/seksualność)
• Kultura popularna (teorie, pragmatyka komunikacji kulturowej, estetyzacja)

Przynależność do organizacji, towarzystw naukowych, redakcji czasopism:

• 1991- 1994 członek Komisji ds. Folklorystyki Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN w Warszawie,
• Od 2006 członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (od 2009 z-ca członka Zarządu PTK, 2006 – 2012 skarbnik PTK – oddział Katowice, od 2012 prezes PTK – oddział Katowice),
• Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Rosyjskie Centrum Kultury i Nauki w Polsce,
• „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” – redaktor naczelna,
• „Laboratorium Kultury” – członek Rady Naukowej,
• Seria Wydawnicza „Historia i Teoria Kultury” – członek Rady Naukowej.

Funkcje i stanowiska

• 1989 – nadal opiekun naukowy Koła Naukowego Kulturoznawców
• 1991 – 1993 pierwszy wicedyrektor Instytutu Nauk o Kulturze UŚ
• 1991 – 1993 członek Komisji ds. Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Sosnowcu
• 1994 – 2004 kierownik Podyplomowych Studiów Menedżera Kultury UŚ
• 1995 – 2003 członek Rady Programowej Górnośląskiego Centrum Kultury
• 1996 – 2002 współredaktor, od 2003 redaktor naczelna „Tekstów z Ulicy. Zeszyt folklorystyczny”
• 2001 – 2003 wiceprezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Kontakt”
• 2002 – nadal opiekun naukowy Koła Naukowego Folkloroznawców
• 2005 – nadal redaktor naczelna czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”
• 2009 – 2011 kierownik Katedry Kulturoznawstwa i Filologii WSZOP w Katowicach
• 2009 – 2011 pełnomocnik Rektora ds. Ogólnych i Naukowych WSZOP w Katowicach
• 2009 – 2011 przewodnicząca Rady Wydawniczej WSZOP
• 2012 – nadal prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego – oddział Katowice

© 2012 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ