Zakład Teorii i Historii Kultury

Specjalności

Maroko | Merzouga

Przestrzenie Kultury

* Specjalność ogólnokierunkowa

Specjalność Przestrzenie Kultury została pomyślana jako ogólnokulturoznawcza, integrująca wiedzę dotyczącą różnych obszarów kultury i namysłu nad kulturą. Absolwent zdobywa podstawy historycznej i teoretycznej wiedzy o kulturze, jest przygotowany do racjonalnej pielęgnacji wartości kultury narodowej i regionalnej oraz do popularyzowania dorobku kultury europejskiej i światowej.

Orientuje się w różnych przestrzeniach kultury. Posiada wiedzę z zakresu różnych dziedzin teatru i widowisk ujmowanych jako sztuka, instytucja oraz rodzaj społecznych praktyk performatywnych. Jest zorientowany w kluczowych problemach literatury polskiej XIX i XX wieku, a także literatury współczesnej, posiada wysoką kompetencję w dziedzinie opisu i wartościowania zjawisk literackich. Rozumie zasady kształtowania przestrzeni w zakresie urbanistyki, architektury, estetyki wnętrz i krajobrazu, potrafi je zdiagnozować i opisać. Zna zasady funkcjonowania instytucji wystawienniczych: galerii i muzeów oraz posiada umiejętność realizowania zadań związanych z ekspozycją dzieł sztuki. Specjalizacja przygotowuje również do rozumienia i upowszechniania kultury audiowizualnej, zarówno w jej formach tradycyjnych (kino, telewizja), jak i cyfrowych (DVD, Sieć) oraz prowadzenia działań edukacyjnych w tym zakresie. Student zostaje ponadto wyposażony w wiedzę o kompetencjach komunikacyjnych jednostki, zbiorowości i instytucji. Zna tradycyjne i współczesne strategie komunikacyjne, rozpoznaje i analizuje różnorodne schematy porozumiewania się, uwzględniając rodzaje tworzywa językowego w kontekście przemian kultury.

 

Promotor dziedzictwa kulturowego

* Specjalność proponowana przez Zakład Teorii i Historii Kultury na studiach I stopnia

Absolwent tej specjalności, wyposażony w podstawy historycznej i teoretycznej wiedzy o kulturze, jest przygotowany do racjonalnej pielęgnacji wartości kultury narodowej i regionalnej oraz do popularyzowania dorobku kultury europejskiej i światowej. Posiada merytoryczne podstawy do podjęcia współpracy w zakresie promowania dziedzictwa kulturowego w sferze instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej.


Teoria i antropologia kultury

* Specjalność proponowana przez Zakład Teorii i Historii Kultury na studiach II stopnia

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, podporządkowany optyce antropologicznej. Studenci mają możliwość podejmowania badań nad poszczególnymi aspektami i dziedzinami szeroko rozumianej kultury. Podczas studiów zapoznają się z różnymi sposobami badania zjawisk kulturowych i kształcą umiejętność wykorzystywania odpowiednich metod w procesie poznawania kultury. W toku badań empirycznych poznają zasady tworzenia źródła naukowego oraz metodykę pracy na różnych materiałach, tak zastanych, jak i przygotowanych samodzielnie. Zapoznają się też z procedurami analitycznymi oraz interpretacyjnymi, których celem jest poznawanie wielopoziomowych uwikłań semantycznych i aksjologicznych, kształtujących warstwę pojęć, zachowań i przedmiotów kultury. Zajęcia na specjalności prowadzone są przez specjalistów z różnych dziedzin (kulturoznawstwa, etnologii, historii, językoznawstwa, filologii, etc.), co pozwala na budowanie szerokiej antropologicznej perspektywy poznawczej, akcentującej miejsce człowieka w kulturze.


© 2011 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ