Zakład Teorii i Historii Kultury

Studia II stopnia

Rosja | Olchon

Teoria i antropologia kultury

* Specjalność proponowana przez Zakład Teorii i Historii Kultury na studiach II stopnia

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, podporządkowany optyce antropologicznej. Studenci mają możliwość podejmowania badań nad poszczególnymi aspektami i dziedzinami szeroko rozumianej kultury. Podczas studiów zapoznają się z różnymi sposobami badania zjawisk kulturowych i kształcą umiejętność wykorzystywania odpowiednich metod w procesie poznawania kultury. W toku badań empirycznych poznają zasady tworzenia źródła naukowego oraz metodykę pracy na różnych materiałach, tak zastanych, jak i przygotowanych samodzielnie. Zapoznają się też z procedurami analitycznymi oraz interpretacyjnymi, których celem jest poznawanie wielopoziomowych uwikłań semantycznych i aksjologicznych, kształtujących warstwę pojęć, zachowań i przedmiotów kultury. Zajęcia na specjalności prowadzone są przez specjalistów z różnych dziedzin (kulturoznawstwa, etnologii, historii, językoznawstwa, filologii, etc.), co pozwala na budowanie szerokiej antropologicznej perspektywy poznawczej, akcentującej miejsce człowieka w kulturze.

© 2011 Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ